کولر های آبی آبسال

نمایندگی آبسال

مدل : پشت بامی - AC 35

قیمت  : 1.763.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر 7000

مدل : کولر پشت بامی- AC 70

قیمت  : 2.590.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر بالکنی آبسال

مدل : کولر بالکنی - AC 48

قیمت  : 2.154.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر آبی 4000

مدل : کولر پشت بامی - AC 40

قیمت  : 2.022.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر سلولزی

مدل : نانو سلولزی AC-CP 76

قیمت  :  3.854.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر خروجی از بالا

مدل : کولر بالکنی - AC 58

قیمت  : 2.297.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر 5500 آبسال

مدل : کولر پشت بامی- AC 55

قیمت  : 2.125.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر بالکنی

مدل : کولر بالکنی- AC 38

قیمت  : 1.875.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر کم مصرف

مدل: کم مصرف پشت بامی- ACDC 39

قیمت  :  3.046.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر کم مصرف بالکنی

مدل : کم مصرف بالکنی - ACDC 68

قیمت  :  3.954.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر کم مصرف ابسال

مدل : کم مصرف پشت بامی- ACDC 60

قیمت  :  3.828.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر سلولزی کم مصرف

مدل : کم مصرف نانو سلولزی AC-DC 80

قیمت  :  5.576.000 تومان + تخفیف ویژه

کولر کم مصرف ابسال

مدل : کم مصرف پشت بامی- ACDC 80

قیمت  :  4.292.000 تومان + تخفیف ویژه

lمینی کولرابسال - ac31

مدل : مینی کولر - AC 31

قیمت  : 926.000 تومان

مینی کولر آبسال

مدل : مینی کولر - AC 32

قیمت  : 1.073.000 تومان

کولر متحرل ابسال - ac26

مدل : کولر متحرک - AC 26

قیمت  : 876.000 تومان

کولر کوچک آبسال

مدل : مینی کولر - AC 32D

قیمت  : 1.083.000 تومان