کولر های آبی آبسال

نمایندگی آبسال

مدل : پشت بامی - AC 35

قیمت  : 870.000 تومان

کولر 7000

مدل : کولر پشت بامی- AC 70

قیمت  : 1.383.000 تومان

کولر خروجی از بالا

مدل : کولر بالکنی - AC 58

قیمت  : 1.250.000 تومان

کولر آبی 4000

مدل : کولر پشت بامی - AC 40

قیمت  : 1.000.000 تومان

کولر سلولزی

مدل : نانو سلولزی AC-CP 76

قیمت  :  2.132.000 تومان

کولر بالکنی آبسال

مدل : کولر بالکنی - AC 48

قیمت  : 1.158.000 تومان

کولر 5500 آبسال

مدل : کولر پشت بامی- AC 55

قیمت  : 1.130.000 تومان

کولر بالکنی

مدل : کولر بالکنی- AC 38

قیمت  : 978.000 تومان

کولر کم مصرف

مدل: کم مصرف پشت بامی- ACDC 39

قیمت  :  1.763.000 تومان

کولر کم مصرف بالکنی

مدل : کم مصرف بالکنی - ACDC 68

قیمت  :  2.160.000 تومان

کولر کم مصرف ابسال

مدل : کم مصرف پشت بامی- ACDC 60

قیمت  :  2.085.000 تومان

کولر سلولزی کم مصرف

مدل : کم مصرف نانو سلولزی AC-DC 80

قیمت  :  3.020.000 تومان

کولر کم مصرف ابسال

مدل : کم مصرف پشت بامی- ACDC 80

قیمت  :  2.386.000 تومان

lمینی کولرابسال - ac31

مدل : مینی کولر - AC 31

قیمت  : 449.000 تومان

مینی کولر آبسال

مدل : مینی کولر - AC 32

قیمت  : 536.000 تومان

کولر متحرل ابسال - ac26

مدل : کولر متحرک - AC 26

قیمت  : 494.000 تومان

کولر کوچک آبسال

مدل : مینی کولر - AC 32D

قیمت  : 556.000 تومان