کولر های آبی آبسال

نمایندگی آبسال

مدل : پشت بامی - AC 35

قیمت  : 725.000 تومان

تخفیف : 700.000 تومان

کولر 7000

مدل : کولر پشت بامی- AC 70

قیمت  : 1.153.000 تومان

تخفیف : 1.070.000 تومان

کولر کم مصرف ابسال

مدل : کم مصرف پشت بامی- ACDC 80

قیمت  : 1.988.000 تومان

تخفیف : 1.900.000 تومان

کولر آبی

مدل : کولر پشت بامی - AC 40

قیمت  : 834.000 تومان

تخفیف : 780.000 تومان

کولر کم مصرف

مدل: کم مصرف پشت بامی- ACDC 39

قیمت  : 1.469.000 تومان

تخفیف : 1.450.000 تومان

کولر سلولزی

مدل : نانو سلولزی AC-CP 76

قیمت  : 1.776.000 تومان

تخفیف : 1.750.000 تومان

کولر

مدل : کولر پشت بامی- AC 55

قیمت  : 943.000 تومان

تخفیف : 900.000 تومان

کولر کم مصرف ابسال

مدل : کم مصرف پشت بامی- ACDC 60

قیمت  : 1.738.000 تومان

تخفیف : 1.700.000 تومان

کولر سلولزی کم مصرف

مدل : کم مصرف نانو سلولزی AC-DC 80

قیمت  : 2.518.000 تومان

تخفیف : 2.500.000 تومان

جزئیات
کولر بالکنی

مدل : کولر بالکنی- AC 38

قیمت  : 815.000 تومان

تخفیف : 780.000 تومان

کولر کم مصرف بالکنی

مدل : کم مصرف بالکنی - ACDC 68

قیمت  : 1.801.000 تومان

تخفیف : 1.780.000 تومان

کولر بالکنی آبسال

مدل : کولر بالکنی - AC 48

قیمت  : 966.000 تومان

تخفیف : 930.000 تومان

کولر 5500

مدل : کولر بالکنی - AC 58

قیمت  : 1.042.000 تومان

تخفیف : 1.000.000 تومان

کولر متحرل ابسال - ac26

مدل : کولر متحرک - AC 26

قیمت  : 412.000 تومان

تخفیف : 405.000 تومان

ابسال - ac32d

مدل : مینی کولر - AC 32D

قیمت  : 464.000 تومان

تخفیف : 460.000 تومان

lمینی کولرابسال - ac31

مدل : مینی کولر - AC 31

قیمت  : 382.000 تومان

تخفیف : 380.000 تومان

کولر متحرل ابسال - ac32

مدل : مینی کولر - AC 32

قیمت  : 447.000 تومان

تخفیف : 440.000 تومان