ماشین لباسشویی آبسال

لباسشویی 5 کیلو آبسال
مدل : 
(سفید) AES 7513 W

قیمت  : 1.288.000 تومان

تخفیف : 1.190.000 تومان

ماشین لباسشویی آبسال 6 کیلو

لباسشویی 6 کیلو آبسال
مدل : (سفید) AES 10613 W

قیمت  : 1.342.000 تومان

تخفیف : 1.290.000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلو آبسال

لباسشویی 7 کیلو آبسال
مدل : (سفید) AHI 712

قیمت  : 1.624.000 تومان

تخفیف : 1.555.000 تومان

لباسشویی 5 کیلو آبسال

لباسشویی 5 کیلو آبسال
مدل : (سیلور) AES 7513 S

قیمت  : 1.362.000 تومان

تخفیف : 1.260.000 تومان

ماشین لباسشویی آبسال 6 کیلو

لباسشویی 6 کیلو آبسال
مدل : (سیلور) AES 10613 S

قیمت  : 1.424.000 تومان

تخفیف : 1.360.000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلو آبسال

لباسشویی 7 کیلو آبسال
مدل : (سفید) AES 12073 

قیمت  : 1.656.000 تومان

تخفیف : 1.600.000 تومان

ماشین لباسشویی آبسال جدید

لباسشویی 5 کیلو آبسال
مدل : (درب سیلور) AES 7513 SD

قیمت  : 1.288.000 تومان

تخفیف : 1.250.000 تومان

ماشین لباسشویی آبسال 6 کیلو

لباسشویی 6 کیلو آبسال
مدل : (درب سیلور) AES 10613 SD

قیمت  : 1.342.000 تومان

تخفیف : 1.320.000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلو سیلور

لباسشویی 7 کیلو آبسال
مدل : (سیلور) AES 12073 S

قیمت  : 1.753.000 تومان

تخفیف : 1.700.000 تومان